วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลักวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


................................................................................................................


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา


-------------------------------------------------


ประกาศฝ่ายวิชาการ

1.ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


http://bodhi.swu.ac.th/upload/0909643.jpg 
ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


Facebook

สารานุกรมคำศัพท์